Yazım ve Yayın İlkeleri

TSPED Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi Yayın ve Yazım İlkeleri

Yayın Etiği

TÖDER (Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi) 5187 sayılı basın ve telif hakları kanunua ve Dünya Yayın Etiği Komitesi ilkelerine bağlı olarak yayın yapan bir dergidir. İlgili yayın etiği kodlarına www.publicationethics.org adresinden ulaşılabilir.

1. TÖDER (Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.

2. TÖDER (Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi), özel eğitim alanında bilimsel yayın yapan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları ile nekroloji metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

3. TÖDER (Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi)’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

4. TÖDER (Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi)’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını tspedjournal@gmail.com adresine dergi yayın kurallerına ve APA6 formatına uygun biçimde göndermeleri gerekir.

5. Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, dergi sitesine üye olmaları gerekir.

6. Herhangi bir yazının TÖDER (Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi)’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

7.Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

8. Yayınlanması için TÖDER (Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi)’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. TÖDER (Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi), yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

9. TÖDER’e gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

10. TÖDER’in yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça vb. dillerden gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

11. TÖDER online sistemine eklenen yazılara isim veya yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayınlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayın aşamasında editörler tarafından eklenir.

12. TÖDER (Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi)’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

13. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

14. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.

15. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

16. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 20 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.

17. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

18. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.

19. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

20. TÖDER (Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi)’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

21. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

22. Dergide yayınlanacak yazıların tasarım, uluslararası indekslere tanıtımı, DOI numarasının satın alınması noktasında hakem sürecinden geçen makalelerden ??? TL ücret alınmaktadır. Söz konusu ödemeyi yapmayan makaleler yayınlanmaz. Hakem sürecini geçemeyen makalelerden böyle bir ücret talep edilmez.

YAZIM İLKELERİ

23.Yayınlanması amacıyla TÖDER (Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi)’ne gönderilmiş olan özgün makalelerin yüklenecek word (.doc, .docx) uzantılı metni üzerinde yazarlara dair isim veya başka bir bilgi bulunmamalı, yazarlar bu bilgileri sistem üzerinde belirtmelidir.

24. Kapak Sayfası: Makalenin ilk sayfası kapak sayfası olarak kullanılmalı; bu sayfa makalenin Türkçe ve İngilizce başlığını, yazarların adlarını ve kurumlarını, email adreslerini ve yazışmadan sorumlu yazarın yazışma bilgilerini içermelidir.
Özet: 120-150 sözcük olmalıdır. Özetin altında anahtar sözcüklere yer verilmelidir. Türkçe makaleler ayrıca 400-450 sözcük aralığında genişletilmiş İngilizce özet içermelidir. Makalede İngilizce özet Türkçe özden sonra gelmelidir. İngilizce özette (summary) purpose and significance, method, results, conclusions bölümleri olmalıdır. Özetler (Türkçe-İngilizce) anahtar kelimelerde dahil olmak üzere sağ ve sol taraftan 1cm içeride olmalıdır.
Başlıklar: Bütün başlıklar koyu renkli olmalı ve APA formatında yazılmalıdır.

25. Makale Uzunluğu: Makaleler 8000 sözcüğü geçmemelidir. Buna özet, kaynakça ve diğer notlar dahildir. Daha uzun makaleler için Editör ile konuşulmalıdır.
Tablolar/Şekiller: Makale içinde uygun olan yerlere yerleştirilmelidirler. Makale içerisinde bulunan tüm resim ve grafiklerin doğru yerde olduğu kontrol edilmeli, grafik veya resimler zorunlu olmadıkça ayrı bir dosya olarak gönderilmemelidir.
26. Kaynakça: APA 5. basım ilkeleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içinde atıf verilmeyen kaynaklar burada bulunmamalıdır.
Dip Notlar: Dip nota yer verilmemelidir.
27. Taslak makaleler, American Psychological Association (APA)’nın 6. baskısı ile uyumlu olmalıdır. Formata uygun yazılmayan taslak makaleler yazara geri iade edilir.

28. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.

29. Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenir.

30. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir)
Üst Kenar Boşluk:3 cm
Alt Kenar Boşluk:3 cm
Sol Kenar Boşluk:3 cm
Sağ Kenar Boşluk:3 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta 12, metinde 12, özetlerde 11 ve dipnotlarda 10 punto
Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk
Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm
Satır Aralığı: Metinde 1,5, dipnotlarda Tek

31. TÖDER yayın ilkelerine herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz. Publication Ethics and Malpractice Statement
The ethics statements for the TSPED (Turkish Journal of Special Education) are based on the Committee on Publication Ethics Code of Conduct guidelines available at www.publicationethics.org.

TSPED PUBLICATION PRINCIPLES

1. TSPED (Turkish Journal of Special Education) is an international, peer-reviewed journal published biannually. Special or additional issues may be published in case of necessity.
2. TSPED (Turkish Journal of Special Education) is a journal publishing manuscripts from special education area. Within this framework, it welcomes original scientific essays, translations, translation-scripts, interviews, introductory papers for books, articles, symposiums, panels or scientific activities and necrology texts. In addition, symposium declarations may also be published, provided that the place of presentation, the meeting and the date are stated and it was not previously published elsewhere. However, the author is responsible in case of a possible problem arising from this publication activity.
3. The manuscripts submitted to TSPED (Turkish Journal of Special Education)must not have been published or be under consideration for publication in any other media at the time of being submitted in the system.
4. Those who want to submit a manuscript to TSPED (Turkish Journal of Special Education) for publication must register for the Essay Tracking System and submit their work thereby from the web site www.tsped.org.
5. Since, at the stage of publication, the name which was used for registration is going to be added to the works that are considered worthy of being published, the authors have to register for Essay Tracking System with the name they use in course of their academic activities.
6. The submittance of any manuscript to the electronic system of TSPED (Turkish Journal of Special Education) is considered as an application for the publication of it in the journal and the assessment process of the manuscript begins.
7. All of the procedures in the process starting with the application until the publication of the manuscript are carried out electronically.
8. Publication and copyrights of the manuscripts that are sent to the TSPED (Turkish Journal of Special Education) to be published are transferred to the journal. Those manuscripts may not be published, reproduced or used without reference in any form of publication medium, without the prior permission of the board of the journal. TSPED (Turkish Journal of Special Education) keeps the right to publish in other media the texts that it previously published.
9. Any kind of legal, juridical, economic or ethical liability likely to arise because of the manuscripts sent to TSPED (Turkish Journal of Special Education) belongs to the author of the script, even after the publication. The Journal acknowledges no responsibility.
10. The language of publication for TJSPE (Turkish Journal of Special Education) is Turkish; however, the manuscripts written in English, German, French, Arabic, Persian etc. are also taken into consideration and published in case they are evaluated as convenient by the referees.
EVALUATION PROCESS
11. No names or information to uncover the identity of the author should be included in the manuscripts submitted to the system of TSPED (Turkish Journal of Special Education). The information regarding the authors of the manuscripts that are accepted after the assessment of the referees will be added by the editors during publication.
12. Each manuscript submitted to the system of TSPED (Turkish Journal of Special Education) is firstly evaluated by the editor or assistant editors in terms of relevance to the principles of spelling and publication. At the end of this evaluation, if there are any corrections to be made, the manuscript will be returned by the editors to the author to make the necessary changes.
13. The manuscripts that do not correspond to the principles of spelling will not be forwarded to referees.
14. The manuscripts corresponding to the principles of spelling and publishing are forwarded to the referees. At least two referees are chosen to assess every manuscript approved by editors. The referees are chosen among the specialist of the field or department represented in the text.
15. The names of the referees and authors are confidential to each other.
16. The evaluation period of the manuscripts for the referees is 20 days at most. Another referee will be assigned for the scripts that were not reported at the end of this period.
17. The manuscript that receives two favorable referee reports is qualified for publication. The ones receiving one favorable and one unfavorable report are forwarded to a third referee and it is decided whether the manuscript will be published according to the report of the third referee.
18. The referees may want to see the manuscripts for which they asked corrections. In case that demand is stated in the report, the corrected form of the text will automatically be sent to the referee by the system.
19. The authors may object to the referee’s report within a reasonable frame and with convincing data. The objections are investigated by the board of the journal and if relevant, another referee (or referees) may be consulted about the subject.
20. For the manuscripts submitted to the electronic system of TSPED (Turkish Journal of Special Education), the authors may trace in which phase of the evaluation process their text is at that moment, by using their membership information. The process of refereeing should be followed carefully, and since the system allows corrections for once only, the author is recommended to wait until both of the referees complete their evaluation and upload their reports into the system.
21. The editors strictly follow the corrections demanded by the referees. Thus, editors may decide whether to publish a manuscript or not.
22. ??? TL fee is demanded for the manuscripts to be published for design, introduction to international indices, and DOI services. The manuscripts won’t be published unless the fee is paid. This fee is not demanded for the manuscprits which are evaluated as “can’t be published” by the referees.
PRINCIPLES FOR SPELLING
23.Title page: It should be the first page and include title of paper, name(s) of author(s), affiliation, mailing address, and email. The title page will be removed by the Editor prior to the refereeing process to allow for a blind review.
24. Abstract: It should consist of 120-150 words on the second page of the manuscript. It must briefly outline purpose, methodology, instrumentation, sample/s, main findings, and conclusions. Include 6 keywords under the abstract for indexing purposes.
Headings: All headings must be bold.
25. Length: Manuscripts should not exceed 8000 words including abstract, references and illustrations. Exceptions should be discussed with the editor.
Tables/Figures: In the text, refer to every table and figure. They should be placed in the text, not at the end of the manuscript.
2 6.Acknowledgements: Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be written before the reference list. The names of funding organizations should be written in full.
27. References: They should be written according to the 5th edition of the Mannual of the American Psychological Association (APA).
Footnotes: Do not use footnotes.
28. Manuscripts should be written in accordance with the 6th. edition of publication manual of the American Psychological Association (APA). The manuscripts should not include headers, footers or page numbers.
29. For spelling and punctuation, the dictionary of spelling by the Turkish Language Association will be used as a source, except the differences based on the content of the text.
30. For the studies in which a special font type that is not included in Microsoft Word program is used, the font file should also be submitted to the system together with the essay.
31. The manuscripts to be submitted to the system should be formatted by the author based on the following criteria:
Paper feed: A4 Vertical (No horizontal lines should be included in the essay)
Top margin:3 cm
Bottom Margin:3 cm
Left Margin:3 cm
Right Margin:3 cm

Font Type: Times New Roman
Font Size: 12-point for the title, 11 for the text, 10 for the abstracts and 9 for the footnotes
Paragraph Spacing: First 6 nk – then 0 nk
Paragraph Indent: 1 cm First Line in the text, 0.4 cm Hanging for footnotes
Line Spacing: 1.15 for the text, single for footnotes
32. Manuscripts that do not conform in any way to the Publication Principles of TSPED (Turkish Journal of Special Education) will not be taken into consideration.

Powered by Tsped | Uluslararası Türk Özel Eğitim Dergisi